FANDOM


Dokariyoo is a first anime and on Nippon TV

Cast

Old cast

 • Doraemon as Kosei Tomita in Season 1 to Season 4 Episode 13b
 • Doraemon as Masako Nozawa in Season 4 Episode 14a to Season 7
 • Dokariyoo as Michiko Nomura
 • Nobita as Yoshiko Outa
 • Shizuka as Masako Ebisu
 • Jaian as Kaneta Kimotsuki
 • Suneo as Shun Yashiro
 • Tamako as Noriko Ohara
 • Nobisuke as Ichiro Mukaroshi
 • Dorani as Nobuyo Oyama
 • Donagargamizurre as Kazuya Tatekabe
 • Sewashi as Keiko Yamamoto
 • Gatchako as Junko Hori
 • Mrs. Honekawa as Kazue Takahashi
 • Mr. Honekawa as Sanji Hase to Osamu Kato
 • Sensei as Osamu Kato to Masashi Amenomori
 • Botako as Masako Nozawa
 • Debuko as Noriko Tsukase
 • Jamako as Rihoko Yoshida

New cast

 • Dekisugi as Keiko Yamamoto
 • Mrs. Minamoto as Noriko Ohara
 • Mr. Minamoto as Kosei Tomita
 • Muku as Junko Hori
 • Dorami as Masako Ebisu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.